Barns rätt till lek

FN:s Barnkonvention

Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (FN:s Barnkonvention)

Artikel 31

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet.

2. Konventionsstaterna ska respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella och konstnärliga livet och ska uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet.

 

 


Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter (FN:s Barnkonvention) antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och har i skrivande stund ratificerats av 196 olika länder världen över, inklusive Sverige.

lekBarnkonventionen räknar varje människa under 18 års ålder som barn, såvida personen inte blivit myndig tidigare i enlighet med de lagar som gäller där personen lever. Detta fastslås i Barnkonventions första artikel.

Som vi kan se i Artikel 31 har barn rätt till lek anpassad till barnets ålder. I praktiken är det ju stor skillnad på vad en 1-åring, en 7-åring och en 17-åring behöver när det kommer till vila, fritid, lek och rekreation.

Att Sverige har ratificerat FN:s Barnkonvention innebär inte att den är svensk lag. Svenska domstolar och andra myndigheter behöver alltså inte följa Barnkonventionen när de fattar beslut. I skrivande stund har dock regeringen uttryckt ett starkt intresse för att göra Barnkonventionen till lag i Sverige, vilket alltså skulle innebära att Artikel 31 – inklusive barns rätt till lek – blir svensk lag.

IPA:s deklaration om barns rätt till lek

IPA:s deklaration om barns rätt till lek formulerades redan år 1977 och är alltså äldre än FN:s barnkonvention. En reviderad version av IPA:s deklarationen antogs av IPA:s internationell råd i Wien i september år 1982 och i Barcelona i september 1989.

The International Play Association (IPA) är en NGO som grundades i Skandinavien år 1961. Idag finns organisationen representerad i cirka 50 olika länder världen över. Den svenska avdelningen heter Lekfrämjandet och ordnar bland annat den årliga lekveckan (vecka 36) och lekens dag (2 september), samt delar ut Lekpriset till Nic Nilssons ära.

IPA:s syn på lek

Lek är jämsides med behoven av näring, hälsa, bostad och utbildning nödvändiga för alla barns totala utveckling.

Lek är instinktiv, frivillig och spontan. Den är naturlig och utforskande.

Lek är kommunikation och uttryck och sammankopplar tanke och handling.

Lek berör livets alla aspekter.

Lek hjälper barn att utvecklas fysiskt, psykiskt, emotionellt och socialt.

Lek är ett sätt att lära sig leva och ej endast ett tidsfördriv.