Barnarbete

Regler om barnarbete finns i både FN:s Barnkonvention och den Internationella Arbetsorganisationens (ILO:s) konvention om 138. Ingen av konventionerna innehåller något absolut förbud mot att personer under 18 år förvärvsarbetar, däremot finns det regler som ger barn som arbetar rätt till större skydd än vuxna. Båda konventionerna stipulerar att barn har rätt att inte utsättas för arbete som kan vara skadligt för dem.

fattiga barnExakt hur många barn som arbetar världen över är svårt att uppskatta eftersom många arbetar i den informella sektorn, till exempel med hushållsarbete eller som gatuförsäljare. Dessutom är det inte ovanligt att de nationella myndigheter som skulle kunna samla in statistik rörande barnarbete inte vill erkänna att det förekommer och därför inte lägger ned någon energi på att ta reda på hur situationen ser ut.

Enligt FN:s barnfond UNICEF:s uppskattning arbetar ungefär 13% av alla barn i åldersgruppen 5 – 14 år. Detta motsvarar ungefär 150 miljoner barn. I Afrika söder om Sahara uppskattar UNICEF att ungefär en fjärdedel av alla barn i denna åldersgrupp arbetar.

Skuldslaveri

Det finns miljontals arbetare runt om i världen som i princip är livegna, och många av dem är barn. Även om de lever i ett land där både slaveri och skadligt barnarbete är förbjudet kan det ändå – av sociala, ekonomiska och politiska skäl – vara mycket svårt för dem att få hjälp att komma ur sin situation. I vissa länder förekommer det att familjer i flera generationer är bundna till en arbetsgivare på grund av skulder, så kallat skuldslaveri. Även om rättssystemet i landet inte ger fordringsägare rätt att kräva att ett barn betalar en förälders skuld kan det i praktiken bli så att barn blir tvingade i arbete för att betala av på skulden, ibland med hot om att fordringsägaren annars kommer att ta hämnd på familjen.

Kampen mot skadligt barnarbete

barnarbetareSom nämnts ovan finns det inget totalförbud mot barnarbete i FN:s Barnkonvention och FN arbetar inte heller för att få till något totalstopp för att personer under 18 år arbetar. Till och med i Sverige skulle det nog ses som negativt om det blev olagligt för omyndiga tonåringar att sommarjobba eller ha ett extrajobb, och Sverige har inte heller någon skolplikt efter högstadiet vilket innebär att det vore orimligt att förbjuda den som gått ut högstadiet att ta ett heltidsjobb. Däremot arbetar FN för att få bort barnarbete som är skadligt för barns hälsa, säkerhet eller psykiska utveckling, inklusive arbete som hindrar barnets skolgång.

En stor del av FN:s arbete mot skadligt barnarbete görs av FN:s barnfond UNICEF. UNICEF samarbetar med många andra organisationer, inklusive den Internationella Arbetsorganisationen ILO (International Labour Organisation).

Exempel på sådant som UNICEF och dess samarbetspartners gör för att motverka skadligt barnarbete är projekt som erbjuder barn utbildning och andra försörjningsmöjligheter än det skadliga arbetet. Det kan till exempel handla om att söka upp barn som har farliga arbeten och erbjuda dem jobb som är bättre för dem. Det finns också stödprojekt för familjer.

UNICEF jobbar också med att påverka beslutsfattare – både offentliga beslutsfattare och beslutsfattare i det privata näringslivet – och tillsammans med lokala organisationer har program skapats för att föra barnarbetares talan. Som en del i lobbyarbetet samlar UNICEF in data över barnarbete i olika regioner så att det ska finnas konkreta faktaunderlag att utgår ifrån.

Barnkonventionen – Artikel 32

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till skydd mot ekonomiskt utnyttjande och mot att utföra arbete som kan vara skadligt eller hindra barnets utbildning eller äventyra barnets hälsa eller fysiska, psykiska, andliga, moraliska eller sociala utveckling.

2. Konventionsstaterna ska vidta lagstiftningsadministrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i upplysningssyfte för att säkerställa genomförandet av denna artikel. För detta ändamål och med beaktande av tillämpliga bestämmelser i andra internationella instrument ska konventionsstaterna särskilt;

(a) fastställa en miniålder eller miniåldrar som minderåriga ska ha uppnått för tillträde till arbete

(b) föreskriva en lämplig reglering av arbetstid och arbetsvillkor

(c) föreskriva lämpliga straff eller andra påföljder i syfte att säkerställa ett effektivt genomförande av denna artikel.