Barn till överskuldsatta

I maj 2013 släpptes Socialstyrelsens rapport ”Barn till överskuldsatta” som fokuserar på vilka konsekvenser föräldrars överskuldsättning har för barn.

Överskuldsättning kan beskrivas som en sorts ekonomisk utsatthet. Det finns i dag ingen vedertagen definition av begreppet överskuldsatt, följaktligen finns det inte heller några exakta uppgifter på hur många som är drabbade. […] Ekonomisk nöd kan vara kopplad till brist på resurser men också till en oförmåga att fullgöra de förpliktelser som följer med tidigare gjorda åtaganden, till exempel i samband med kreditköp. Att vara överskuldsatt betyder onekligen att personen i fråga befinner sig i ett mycket utsatt ekonomiskt läge.

Barn till överskuldsatta. Underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg 2013. Socialstyrelsen.

 

Att vara fattig är inte samma sak som att vara överskuldsatt och vice versa, även om det finns gott om exempel på barnfamiljer som är både och. Ett hushåll kan vara fattigt på grund av små inkomster men samtidigt helt skuldfritt. Samtidigt kan ett annat hushåll ha inkomster långt över den vedertagna fattigdomsgränsen i Sverige men ändå befinna sig i en mycket svår ekonomisk situation på grund av skulder som innebär att en mycket stor del av inkomsterna går åt till månatliga inbetalningar till fordringsägare.

Överskuldsättningens konsekvenser för barnen

Överskuldsättningens konsekvenser för barnen hänger inte bara ihop med att föräldrarna kan få svårt att tillgodose barnens rent materiella behov, utan föräldrars stress och utanförskap i den här typen av situation kan innebära långtgående negativa hälsoeffekter för barnen.

Det är till exempel vanligt att överskuldsättning är kopplad till arbetslöshet eller sjukskrivning, och när den vuxne däröver drabbas av allvarliga ekonomiska problem är det lätt att en social isolering inträffar som påverkar hela familjen. Man har redan förlorat kontakten med arbetsmarknaden, och den tuffa ekonomiska situationen gör att man lätt förlorar kontakten även med andra nätverk man tidigare hade omkring sig.

skuldSocialstyrelsens rapport tar upp hur storleken på skulden korrelerar med förekomsten av symptom som oro, ångest, hopplöshet, stress och depression. Det finns också ett samband mellan överskuldsättning och risken för kroppslig ohälsa och förtidsdöd hos föräldrar. Bland personer som går igenom en skuldsanering är risken för plötslig död uppemot tolv gånger högre än för totalbefolkningen.

Att föräldrar mår dåligt påverkar givetvis barnen. Det är vanligt att vuxna anstränger sig för att barnen inte ska påverkas av familjens otillräckliga ekonomi (oavsett om den beror på överskuldsättning eller på något annat), men att det samtidigt är vanligt att barn som lever under ekonomiskt svåra förhållanden tar en aktiv roll i att hjälpa föräldrarna och försöker åsidosätta egna materiella behov. Både kvalitativa och kvantitativa studier styrker att unga i ekonomiskt utsatta familjer både är väl medvetna om hushållets ekonomiska situation och att de oroar sig över den.

En av de studier som Socialstyrelsens rapport hänvisar till är Rädda Barnens ”Ung Röst 2011” där det framkommer att 18% av totalt 25 000 tillfrågade barn i Sverige i åldrarna 12-17 år oroade sig för familjens ekonomi. Om man delar upp svaren i pojkar och flickor var det 14% av pojkarna som oroade sig och hela 23% av flickorna.

Att ha minst en förälder som lider av psykisk ohälsa innebär en förhöjd risk för att även barnet ska drabbas av psykisk ohälsa. Dessa studier är dock inte specifikt knutna till just överskuldsättning, så det finns många olika faktorer att ta i beaktande innan man drar några slutsatser. Det samma gäller den svenska studie som visar att självmord hos en förälder markant ökar risken för att även barnet ska begå självmord. Här är föräldrasjälvmord som genomförs när barnet är litet eller i tonåren extra negativt – sådana självmord innebär en trefaldigad risk för att även barnet ska begå självmord.

Vanliga bakomliggande faktorer

Det är vanligt att skuldproblem uppkommer efter en abrupt förändring, till exempel skilsmässa, att förlora jobbet, att drabbas av allvarlig sjukdom eller att en nära anhörig avlider. Skuldproblem på grund av näringsverksamhet är också vanligt. Bland kvinnor är det vanligt att överskuldsättningen är kopplad till att de gått i borgen för en man de har eller har haft en kärleksrelation med.

Ensamstående föräldrar till minderåriga barn är överrepresenterade bland hushållen med skuldproblem i Sverige och i de allra flesta fall är det p.g.a ett eller flera SMS-lån. De är också överrepresenterade bland låginkomsthushållen. Anledningen till detta är vanligtvis att föräldern inte klarar att jobba heltid med sina barn och att inkomsten blir så låg att föräldern blir tvingad att ta SMS-lån för att få ekonomin att gå runt. Detta skapar bara en ond cirkel i ekonomin och när föräldern inte klara att betala skulderna så hamnar ärendet hos Kronofogden. (Läs mer om SMS-lån)

Hur många barn lever med överskuldsatta föräldrar i Sverige?

Att försöka ta reda på hur många barn som lever med överskuldsatta föräldrar i Sverige är betydligt svårare än att till exempel få fram statistik för hur många svenska barnfamiljer som räknas som fattiga på grund av låga inkomster. Det är till exempel jämförelsevis enkelt att från svenska myndigheter erhålla för rörande hur många svenska hushåll som uppburit försörjningsstöd (det som brukade kallas för socialbidrag) under det senaste året och hur många av dessa hushåll som innehöll minst en person under 18 år.

överskuldsattaAtt däremot försöka ta reda på hur många barn som befinner sig i en utsatt ekonomisk situation på grund av hushållets skulder är mycket svårt, eftersom ett hushåll till exempel kan ha inkomster som ligger över nivån för försörjningsstöd men ändå befinna sig i en ekonomiskt utsatt situation på grund av skulder. Uppgifter från Kronofogden, till exempel om hur många barnfamiljer som lever med löneutmätning, ger inte heller en helt rättvisande bild av situationen eftersom en familj kan ha lyckats hålla sig ifrån betalningsanmärkningar, löneutmätning och liknande åtgärder genom att prioritera att betala räkningarna varje månad även om det innebär att familjen måste leva med extremt små ekonomiska marginaler.

Din kommun är skyldig att erbjuda budget- och skuldrådgivning

När man hamnar i en situation där skulderna börjar kännas övermäktiga är det lätt att drabbas av känslor av vanmakt och hopplöshet. Det är också vanligt att man skäms och vill försöka dölja situationen för omvärlden; ibland till och med för övriga familjemedlemmar. Det finns dock väldigt mycket att vinna på att ta tag i problemet så snart som möjligt – ju förr desto bättre.

Studier har visat att många överskuldsatta varken begär skuldsanering hos Kronofogden eller vänder sig till en skuldrådgivare för att hitta alternativa lösningar eftersom de tror att det är meningslöst och inte kan hjälpa situationen. Det är synd, eftersom det oftast finns något man kan göra för att förbättra situationen – och detta även om man är arbetslös, sjukskriven eller låginkomsttagare.

Alla svenska kommuner har en lagstadgad skyldighet att erbjuda skuldrådgivning för kommunens invånare. Här kan du söka efter information rörande just din kommun. Ett besök hos skuldrådgivare förpliktar dig inte till någonting. Man kan boka ett möta med skuldrådgivaren helt förutsättningslöst.

Kommunens skuldrådgivning är:

 • Gratis
 • Sekretessbelagd. Kommunens skuldrådgivare har tystnadsplikt.
 • Lagstadgad, kommunen måste erbjuda skuldrådgivning till skuldsatta

Exempel på saker som skuldrådgivaren kan hjälpa till med:

 • Hjälpa dig att få en överblick på hela din ekonomiska situation. Det är inte ovanligt att den som befinner sig under ett skuldberg inte orkar hålla koll på varje nytt inkassobrev som inkommer eller hur stor skulden hos Kronofogden har hunnit växa sig. Skuldrådgivaren kan hjälpa dig att bena ut situationen och tydliggöra hur den egentligen ser ut.
 • Gå igenom och förklara brev och handlingar som rör din ekonomi.
 • Ge tips och råd rörande prioritering av skulder. Man bör till exempel i princip alltid prioritera att betala sin hyra eller motsvarande allra först, även om det innebär att andra räkningar blir liggande. Utan fungerande boendesituation är det bra mycket jobbigare att ta tag i resten av de ekonomiska surdegarna.
 • Skuldrådgivaren kan se om det finns några skulder som ska bestridas.
 • Skuldrådgivaren kan se vilka möjligheter som finns att förhandla ned dina skulder hos fordringsägarna och upprätta avbetalningsplaner som är praktiskt möjliga för dig att följa.
 • Skuldrådgivaren kan se vilka möjligheter det finns för dig att samla dina lån.Att ha många olika småskulder att betala av på är ofta väldigt dyrt, särskilt om vissa av skulderna har hög ränta. Varje månad betalar man så mycket i ränta, aviavgifter, påminnelseavier och liknande att det knappt finns några pengar kvar för att faktiskt betala av på skulderna så att räntekostnaderna kan minska. Det kan löna sig mycket att samla sina skulder. Detta innebär att man tar ett lån och använder det för att betala av alla småskulderna. Sedan har man bara ett enda lån att betala av på istället för massor av små, vilket förenklar rent praktiskt, sparar pengar och brukar kännas som en lättnad för den skuldsatte. Istället för 15 arga fönsterkuvert i brevlådan varje månad får man ett – och det kommer inte från något inkassoföretag! Minskade utgifter innebär att det blir mer pengar över att använda till att faktiskt betala ned sin skuld, så att räntekostnaden blir lägre för varje månad.Det finns långivare som lånar ut pengar även till den som redan har skulder och betalningsanmärkningar OM de får veta att det handlar om att samla dina lån och du kan visa hur dina månadskostnader kommer att minska och att din ekonomi kommer att klara av det nya lånet. Skuldrådgivaren kan hjälpa dig ta fram underlag för en sådan låneansökan.I samband med att man samlar sina lån brukar det gå att förhandla ned skulderna rejält eftersom man kan erbjuda fordringsägarna att få skulderna betalda direkt om de går med på erbjudandet. Många fordringsägare vill hellre ha en fågel i handen än tio i skogen.
 • Skuldrådgivaren har information om vad som krävs för att uppfylla kraven på att beviljas skuldsanering i Sverige. Skuldrådgivaren kan också informera om de fördelar och nackdelar en skuldsanering skulle innebär i ditt specifika fall.
 • Om du redan har ansökt om skuldsanering men fått avslag kan skuldrådgivaren hjälpa dig med att författa en ny och förbättrad ansökan, kräva omprövning av beslutet eller lämna in en överklagan.