Barn som flytt

Asylsökande barn

Den som söker i asyl i Sverige har rätt till en individuell prövning av sin asylansökan. Denna rätt gäller även barn, oavsett om de är ensamkommande eller söker asyl tillsammans med en eller flera familjemedlemmar.

flyktingbarnAsylsökande under 18 års ålder som inte har någon målsman i Sverige (så kallade ensamkommande barn) har rätt att få en god man utsedd när de anländer till Sverige. En god man arvoderas av det offentliga och har i uppdrag att tillvarata barnets rättigheter och intressen. Ensamkommande barn har också rätt till ett offentligt biträde, vilket är en jurist som hjälper barnet i asylansökningsprocessen.

Asylsökande under 18 års ålder har rätt till hälsovård, sjukvård och tandvård. Asylsökande under 18 års ålder har också rätt till grundläggande utbildning i form av förskola, grundskola eller gymnasieskola.

Barn som vistas i Sverige utan tillstånd

Det finns barn som vistas i Sverige utan tillstånd, till exempel för att de har flytt till Sverige utan att söka asyl eller har stannat kvar i Sverige efter att deras asylansökan har avslagits. Från och med den 1 juli 2013 har personer upp till 18 års ålder som befinner sig i Sverige utan tillstånd samma rätt till hälsovård, sjukvård och tandvård som barn som befinner sig i Sverige med tillstånd. De har också rätt till grundläggande utbildning i form av förskola, grundskola eller gymnasieskola, däremot omfattas de inte av skolplikten.

Främlingspass för barn

Om man inte har något pass och inte har möjlighet att skaffa ett pass från det land man är medborgare i kan man, under vissa omständigheter, får ett främlingspass utfärdat av svenska myndigheter istället. Denna möjlighet gäller även barn.

Ansökan lämnas in till Migrationsverket och varje ansökan om främlingspass prövas individuellt. Ett barn kommer alltså att få sin ansökan prövad individuellt även om hela familjen samtidigt ansöker om främlingspass.

Personer under 18 års ålder kan inte på egen hand ansöka om främlingspass utan ansökan måste göras av vårdnadshavare eller den gode man som utsetts åt barnet. Om det finns två vårdnadshavare måste båda två godkänna ansökan på en särskild blankett (nummer 246011).

Alla som vill ansöka om främlingspass måste boka tid hos Migrationsverket och infinna sig där för att personligen närvara när ansökan lämnas in. Detta gäller även barn, oavsett ålder.

I samband med att ansökan lämnas in kommer den som ansöker att bli fotograferad och få lämna sina fingeravtryck. Barn under 6 års ålder behöver dock inte lämna fingeravtryck utan det räcker med fotografering.

Främlingspass för barn ska hämtas upp av vårdnadshavare eller god man (tidsbokning krävs). Det finns inget krav på att barnet ska följa med. För barn som fyllt 15 år är det tillåtet för barnet själv att hämta sitt pass (tidsbokning krävs) utan att vårdnadshavare eller god man medföljer, men endast om Migrationsverket har antecknat att vårdnadshavaren eller den gode mannen godkänt detta vid ansökningstillfället.

Ett främlingspass gäller i 5 år, oavsett om det är utfärdat för ett barn eller en vuxen.

flyktingarVem kan erhålla ett främlingspass?

Främlingspass utfärdas framförallt till personer som saknar pass och som har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl gentemot myndigheterna hemlandet. Har man tvingats fly från myndigheterna i hemlandet innebär det vanligen att man inte kan vända sig dit för att få ett pass utfärdat, därför finns möjligheten till främlingspass. Däremot kan man inte få främlingspass utfärdat om man har beviljats uppehållstillstånd i Sverige på grund av skyddsskäl som saknar koppling till myndigheter i hemlandet, till exempel hedersproblematik, naturkatastrofer eller det allmänna läget i hemlandet. I sådana fall ska man istället vända sig till hemlandets myndigheter för att ansöka om pass i det land man är medborgare i.

Att det är svårt, besvärligt eller kostsamt att ordna med ett pass i hemlandet är inte tillräckligt skäl för att få ett främlingspass. Detta gäller både barn och vuxna.

Övrigt

Två alternativ till främlingspass är provisoriskt främlingspass och resedokument.

Provisoriskt främlingspass kan utfärdas snabbare än ett vanligt främlingspass, och det finns även vissa möjligheter att få en ansökan om provisoriskt främlingspass godkänd trots att man inte uppfyller kraven för att erhålla ett vanligt främlingspass. Ett provisoriskt främlingspass gäller bara för en kort period eller en enstaka resa.

Resedokument gäller i 5 år och kan utfärdas för den som är erkänd flykting enligt 1951 års Genèvekonvention eller är statslös och uppfyller kraven i 1954 års New Yorkkonvention. Maka/make och minderåriga barn till den som uppfyller kraven kan också erhålla resedokument om de har uppehållstillstånd i Sverige och samma medborgarskap som den som uppfyller kraven.

Mer information om provisoriskt främlingspass och resedokument hittar du hos Migrationsverket.