Barn måste alltid få det de behöver!

Mat Sjukvård
mat

Alla barn måste få mat att äta varje dag och skall aldrig behöva gå hungriga.

Vi måste kunna garantera att ingen någonsin skall behöva oroa sig över hur de skall kunna ge sina barn mat. Vi måste ha ett skyddsnät där alla har minst en kasse mat hemma.

Du kan hjälpa till att göra detta till en verklighet genom att se om det finns någon organisation på din ort som hjälper familjer som befinner sig i en svår situation. Många orter har organisationer som förser utsatta familjer med matkassar på en regelbunden basis. Om det finns det kan du hjälpa till genom att donera din tid eller pengar. Att donera en kasse mat kan göra en stor skillnad i livet för en familj som går igenom tillfälliga svårigheter.

hälsa

Vi måste se till att alla barn får den sjukvård, de mediciner och de hjälpmedel de behöver.

Ingen förälder skall någonsin behöva oroa sig för hur de skall kunna ge sina barn den vård de behöver. Alla under 18 bör få 100% gratis sjukvård, mediciner och hjälpmedel såsom linser och rullstolar.

Läs mer om barnens rätt till sjukvård

Trygghet Lek
lån

Alla barn måste få en trygg hemmiljö. Detta innebär inte bara att vi måste skydda dem från våld.

Vi måste även ge föräldrar den hjälp de behöver för att skapa en trygg hemmiljö. Vi måste t.ex. ge dem tillgång till skuldrådgivning så att deras lån inte skapar alltför mycket stress i hemmet. Detta bör inkludera praktisk hjälp att samla sina lån för att sänka deras månatliga kostnader och underlätta avbetalningar.  Familjer bör även erbjudas kurser som hjälper dem att lära sig hur man minskar sina kostnader.

Läs mer om hur vi kan hjälpa utsatta familjer.

lek

Alla barn måste tillåtas att leka.

  Lek är inte bara en källa till glädje utan också en mycket viktig del av vår utveckling. Leken låter oss lära känna hur våra kroppar fungerar och vad man är kapabel att göra.

Hur viktig lek verkligen är kan inte bara ses i barn utan även i t.ex. kattungar och valpar.  Barn och djurungar lär sig dagligen nya saker genom sin lek.

Läs mer om barnens rätt till lek.

Följer Sverige barnkonventionen?

Det är lätt att ta för givet att ett land som Sverige med vår utbredda välfärd skulle ligga högt över kraven i FN:s Barnkonvention. I internationella sammanhang lyfter Sverige gärna fram att vi förbjöd barnaga redan 1979, att alla skolbarn får gratis skollunch och att besök på mödravårds- och barnavårdsmottagningar är avgiftsfria i hela landet.

sverigeSanningen är dock att Sverige kritiserades på flera punkter när FN:s Barnrättskommitté år 2015 kom med sina sammanfattande slutsatser efter att ha granskat hur Sverige följer Barnkonventionen. Alla stater som ratificerat Barnkonventionen granskas var femte år, och Barnrättskommitténs uppgift är att både lyfta fram det som är bra, kritisera det som är dåligt, och lämna förslag på förbättringar.

Efter sin senaste granskning av Sverige uppmanade Barnrättskommittén landet att förbjuda isolering av barn på institution och att ändra utlänningslagen så att barn hörs i asylprocessen. Sverige behöver också garantera att inget barn i samhällsvård utvisas tillsammans med föräldrar som barnet behöver skyddas ifrån. Kommittén anser också att Sverige behöver göra det obligatoriskt med konsekvensanalyser i alla beslut och processer som rör barn.

Här följer några exempel på andra områden där Barnrättskommittén anser att Sverige behöver bli bättre på:

  • Alla skydda alla barn i Sverige mot diskriminering.
  • Att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering.
  • Att utreda barnets bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar.
  • Att se till att anmälningsplikten fungerar när barn far illa.
  • Att undersöka orsakerna till barnfattigdom.

I övrigt handlar kritiken framförallt om att Barnkonventionen inte har gjorts till svensk lag. Detta är dock inte något som Sverige har förbundit sig att göra. Istället för att införa Barnkonventionen som svensk lag har Sverige valt att arbeta med att transformera befintlig svensk lagstiftning så att den ska vara i samklang med Barnkonventionen. Du kan läsa mer om detta i artikeln ”Sverige och Barnkonventionen” på den här sajten.

Barnrättskommittén vill också att Sverige ratificerar FN:s tredje tilläggsprotokoll till Barnkonventionen. Du kan läsa mer om detta här nedanför.

Sverige och det tredje tilläggsprotokollet till barnkonventionen

År 2011 antog FN ett tredje tilläggsprotokoll till Barnkonventionen. I skrivande stund har Sverige fortfarande inte ratificerat detta tilläggsprotokoll.

fnSverige har inte någon skyldighet att ratificera tilläggsprotokoll till Barnkonventionen, men FN:s barnrättskommitté har ändå kritiserat Sverige för den uteblivna ratificeringen.I de senaste rekommendationerna från FN:s barnrättskommitté uppmanas den svenska regeringen att skyndsamt ratificera protokollet samt ge barn i Sverige tillgång till en egen nationell klagoinstans. Barnrättskommittén har föreslagit att Barnombudsmannen ska få mandat att utreda individuella klagomål från barn.

FN:s tredje tilläggsprotokoll till Barnkonventionen ger barn och deras ombud möjlighet att lämna in individuella klagomål till FN:s barnrättskommitté om barnets rättigheter enligt barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll har kränkts och barnet inte har fått upprättelse genom nationella instanser. Man skapar alltså en väg för barn och deras ombud att vända sig direkt till FN:s barnrättskommitté.

Att barn och deras ombud kan anmäla kränkningar av barnets rättigheter direkt till FN:s barnrättskommitté stärker barns möjligheter att göra sina röster hörda på den internationella arenan och påtala kränkningar av Barnkonventionen och dess tilläggsprotokoll på ett vis som gör att det direkt kommer till FN:s kännedom.

Det krävs inte vårdnadshavares godkännande för att barnet ska kunna anmäla en rättighetskränkning till FN:s barnrättskommitté.